Awards


Multimedia Rising Star Award

        Yi-Hsuan Yang   Academia Sinica, Taiwan

        Jiwen Lu   Tsinghua University, China

        Weiyao Lin   Shanghai Jiao Tong University, China

        Lu Fang   Tsinghua University, China

 

World's First Multimedia Star Innovator Award Winners

        Touradj Ebrahimi   Swiss Federal Institute of Technology

        Rajan Patel & Aparna Chennapragada   Google

 

World's First Multimedia Star Innovator Runner Up Awards

        Achin Bhowmik   Starkey Hearing Technologies

        Henrique "Rico" S. Malvar   Microsoft Research

 

ICME Best Paper Award

        AN END-TO-END ARCHITECTURE FOR CLASS-INCREMENTAL OBJECT DETECTION WITH KNOWLEDGE DISTILLATION

Yu Hao1, Yanwei Fu1, Yu-Gang Jiang1, Qi Tian2

1Fudan University, China, 2Huawei Noah's Ark Lab, China

 

        TOWARDS DIGITAL RETINA IN SMART CITIES: A MODEL GENERATION, UTILIZATION AND COMMUNICATION PARADIGM

Yihang Lou1,4, Ling-Yu Duan1,4, Yong Luo1,4, Ziqian Chen1, Tongliang Liu2, Shiqi Wang3 & Wen Gao1,4

1Peking University, China, 2University of Sydney, Australia, 3City University of Hongkong, China, 4The Peng Cheng Laboratory, China

 

ICME Best Student Paper Award

        REAL TIME INDOOR SCENE RECONSTRUCTION WITH RGBD AND INERTIAL INPUT

Zunjie Zhu1, Feng Xu2, Chenggang Yan1, Xinhong Hao3, Xiangyang Ji2, Yongdong Zhang4 and Qionghai Dai2

1Hangzhou Dianzi University, China, 2Tsinghua University, China, 3Beijing Institute of Technology, China, 4University of Science and Technology of China, China

 

ICME Best Paper Runner Up Award

        DOUBLY SEMI-SUPERVISED MULTIMODAL ADVERSARIAL LEARNING FOR CLASSIFICATION, GENERATION AND RETRIEVAL

Changde Du1, Changying Du2, Huiguang He1

1Chinese Academy of Sciences, China, 2Huawei Noah's Ark Lab, China

 

ICME Best Paper Honorable Mention Award

        SDP: AN IMPROVED BASELINE ESTIMATION MODEL BASED ON STANDARD DEVIATION PROPORTION

Zhenhua Tan, Danke Wu, Liangliang He, Qiuyun Chang, Bin Zhang

Northeastern University, China

 

        ADAPTIVE PLANE PROJECTION FOR VIDEO-BASED POINT CLOUD CODING

Eurico Lopes, João Ascenso, Catarina Brites, Fernando Pereira

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa - Instituto de Telecomunicações, Lisboa, Portugal

 

ICME Best Demo Award

        LIGHT FIELD RECONSTRUCTION USING SHEARLET TRANSFORM IN TENSORFLOW

Yuan Gao1, Reinhard Koch1, Robert Bregovic2, Atanas Gotchev2

1Kiel University, Germany, 2Tampere University, Finland

 

ICME Best Demo Runner Up Award

        SMART ADVERTISING IN VIDEOS BASED ON COMPREHENSIVE CONTENT ANALYTICS

Yi Zhang, Fan Luan, Yu-Gang Jiang

Jilian Technology Group (Video++), Shanghai, China

 

ICME Winner of Three Minute Competition

        ENHANCING QUALITY FOR COMPRESSED VIDEO

Ren Yang

ETH Zurich, Switzerland

 

Outstanding Area Chair Award

        Wolfgang Hürst   Utrecht University, Netherlands

        Wanqing Li   Univ. of Wollongong, Australia

        Jiwen Lu   Tsinghua University, China

        Yuxin Peng   Peking University, China

        Hailin Shi   JD AI Research, China

        Vladimir Stankovic   Univ. of Strathclyde, UK

        Vladan Velisavljevic   Univ. of Bedfordshire, UK

 

Best Reviewer Award

        Puneet Mathur   NSIT

        Wei Zhang   JD AI Research

        Shuhui Wang   VIPL, ICT, CAS

        Jiankun Liu   Walmart, USA

        Yung-Yu Chuang   National Taiwan University

        Jie Shen   Imperial College London

        John See   Multimedia University

        Sik-Ho Tsang   The Hong Kong Polytechnic University

        Francine Chen   FX Palo Alto Laboratory

        Bogdan Ionescu   Univ. Politehnica of Bucharest, Romania

        Eckehard Steinbach   TUM

        Jiayan Qiu   University of Sydney

        Jari Korhonen   Shenzhen University

        Nannan Wang   Xidian University

        Bo Yan   Fudan University

        Zheng Tang   University of Washington

        Zheng Wang   National Institute of Informatics

        Ji Gan   Univ of Chinese Academy of Sciences

        Dongdong Chen   USTC

        Shu-Ching Chen   Florida International University

        Paul Haimes   National Institute of AIST

        Yongming Rao   Tsinghua University

        Sheng Tang   Chinese Academy of Sciences

        Xinchen Liu   JD AI Research

        Yuxin Peng   Peking University

        Yuhang Wu   University of Houston

        Yuchen Guo   Tsinghua University

        Jufeng Yang   Nankai University

        Ichiro Ide   Nagoya University

        Xueliang Liu   Hefei University of Technology

        Liangliang Ren   Tsinghua University

        Liyue Shen   Stanford University

        Jun Wan   NLPR, CAS

        Jianfeng Xu   KDDI Research, Inc.

        Fangyu Wu   Xi'an Jiaotong Liverpool University

 

Outstanding Service Award

        Chengcui Zhang   Finance Chair

        Jun Wu   Lead TPC Co-Chair & Local Chair

        Marta Mrak   Lead TPC Co-Chair

        Jingdong Wang   Workshop Chair

        Chang Wen Chen   Panel Chair

        Yonggang Wen   Award Chairs

        Xiaoqing Zhu   Industrial Program Chairs

        Wu Liu   Web Chair

        Rui Wang   Publication Chair

        Haoqi Ren   Registration Chair

        Hanli Wang   Local Event Chair

        Ying Li   Local Event Chair

        Nian Tong   Sponsorship Chair

        Dan Zeng   Local Event Chair

        Jiaying Liu   Grand Challenge Chair

        Yichen Qian   Volunteer Service Award

        Yujie Liu   Volunteer Service Award

        Baoye Zhang   Volunteer Service Award

 

Outstanding Volunteer

        Dian Liu   Tongji University

        Jian Wu   Tongji University

        Yichen Qian   Tongji University

        Wei Yu   Tongji University

        Lihua Ai   Tongji University

        Yuqi Han   Tongji University

        Guanghui Zhu   Tongji University

        Ying Li   Tongji University

        Baoye Zhang   Tongji University

        Hang Zhao   Tongji University

        Rui Qin   Tongji University

        Shi Chen   Tongji University

        Peng Ding   Tongji University

        Yihao Chen   Tongji University

        Jing Shen   Tongji University

        Yujie Liu   Tongji University

        Songyuan Zhao   Tongji University

        Wenqi Pan   Tongji University

        Zhenyu Jiang   Tongji University

        Pingping Pan   Tongji University

        Jingchao Liang   Tongji University

        Wanli Wang   Tongji University

        Rongju Ji   Tongji University

        Kunkun Liang   Tongji University

        Jiadi Zhang   Tongji University

        Xiyuan Liu   Tongji University

        Yixuan Liu   Tongji University

        Minyan Shi   Tongji University

        Ruyu Li   Tongji University

        Zhixin Xu   Tongji University

        Lingcong Zhang   Tongji University

        Chunhua Zhang   Tongji University

        Ruimeng Jin   Tongji University

        Jingyuan Han   Tongji University

        Yuanhang Yang   Tongji University

        Jian Zhu   Tongji University

        Meng Cheng   Tongji University

        Pengcheng Sun   Shanghai University

        Xiang Bao   Shanghai University

        Jianlian Cheng   Shanghai University